Náš sponzor

eukanuba.png

Jste zde

Domů

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI SPOLKU J A P A N K L U B z. s.

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI SPOLKU J A P A N K L U B z. s.

IČO: 467 68 572, se sídlem Jabloňová 797/9, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Plzni, spisová značka L112 (dále jen jako „Spolek“)

Předseda Spolku, paní Olga Dolejšová, tímto v souladu se stanovami Spolku dle článku IV. – členská schůze svolává členskou schůzi Spolku,

která se bude konat dne 2. prosince. 2017 od 12:00 hod.

v čínské restauraci DA FU HAO, Petržílkova ul., 2451/11 - Praha 13, Poliklinika "Lípa" - Nové Butovice , GPS: 50.0510250N, 14.3466183E, (http://www.dafuhao.cz)

 

Členská schůze Spolku se svolává s následujícím programem:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze.

2. Volba orgánů členské schůze.

3. Schválení opatření ke klidnému průběhu členské schůze a voleb.

4. Zpráva o vývoji situace ve Spolku.

5. Zprávy funkcionářů Spolku.

6. Zpráva Kontrolní komise Spolku.

7. Schválení Stanov Spolku.

8. Schválení Jednacího řádu Spolku.

9. Volba kooptovaného člena výboru Spolku

10. Volba členů Dozorčí rady.

11. Diskuse.

12. Schválení usnesení členské schůze.

13. Ověření zápisu z členské schůze.

14. Závěr.

 

Po zkušenostech získaných na posledních členských schůzích 12.11.2016 a 18. 12 2016, je navrženo níže uvedené opatření ke klidnému průběhu členské schůze a voleb, o kterém bude na programu členské schůze hlasováno.

 

Po dobu trvání členské schůze a v průběhu jednání nebudou tolerovány žádné projevy, které budou narušovat důstojný průběh členské schůze a voleb. Předsedající členské schůzi toho, kdo bude narušovat průběh členské schůze, napomene.

 

Při opětovném narušování jednání členské schůze předsedající členské schůze vyloučí již napomenutého člena z jednání členské schůze, a vyloučeného člena z jednání členské schůze vyzve, aby opustil jednací místnost.

 

V případě, kdy dojde k tomu, že člen vyloučený z jednání na členské schůzi odmítne jednací místnost opustit, má předsedající členské schůzi právo, po poradě s výborem Spolku J A P A N K L U B z.s. členskou schůzi rozpustit a ta se bude konat znovu v náhradním termínu.

 

K zápisu z členské schůze budou přílohou zápisu pouze diskusní příspěvky podané v čitelné, písemné formě, ústní diskusní příspěvky, pokud o nich nebude hlasováno, nebudou zaznamenávány.

 

Uzávěrka kandidátek do Dozorčí rady je v pondělí 27.11.2017.

 

Kandidátky a čestné prohlášení nejpozději v tento den budou doručeny do 18,00 hod. na korespondenční adresu Spolku :

 

J A P A N K L U B z.s. Na příkopě 316, 411 19 nebo do 18,00 hod. na e-mailovou adresu: japanklub@email.cz

 

Schůze je přístupná výhradně pro členy Spolku s vyloučením veřejnosti.

 

Hlasovací právo je výhradně pro člena Spolku s uhrazeným členským příspěvkem pro rok 2017. Příspěvek musí být prokazatelně připsán na

účet Spolku nejpozději do 30. 11. 2017.

 

Toto opatření je v souladu se zněním Stanov Spolku čl. III. Výbor spolku.

 

Prezence bude zahájena od 11,30 hod.

 

Ve Mšených lázních dne 1. 11. 2017

 

Olga Dolejšová

Předseda J A P A N K L U B z.s.