Náš sponzor

eukanuba.png

Jste zde

Domů

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI SPOLKU

Vážení.
Vzhledem k tomu, že jste se mi dnes někteří z vás telefonicky ozvali, že nemůžete otevřít přiložený soubor, zasílám vám všem pozvánku na náhradní členskou schůzi J A P A N K L U B z.s., kterou svolám dle článku IV. stanov našeho spolku, protože předchozí členská schůze dne 12. 11. 2016 nebyla usnášeníschopná.
 
POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI SPOLKU

 
J A P A N K L U B z. s.
IČO: 467 68 572, se sídlem Jabloňová 797/9, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Plzni, spisová značka L112
(dále jen jako „Spolek“)
Předseda Spolku, paní Olga Dolejšová, tímto v souladu se stanovami Spolku dle článku IV. – členská schůze svolává náhradní členskou schůzi Spolku, která se bude konat dne 18. 12. 2016  od 13:00 hod. v restauraci SKLENÍK  na adrese  Třinecká 673, Praha 18 – Letňany 199 00 GPS: 50.1354628,14.510549500000025, a to z důvodu, že řádná členská schůze dne 12. 11. 2016 nebyla usnášeníschopná.
 
 Členská schůze Spolku se svolává s následujícím programem:
1.    Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze.
2.    Volba orgánů členské schůze (předsedy zasedání, skrutátorů, zapisovatele, ověřovatele zápisu).
3.    Zpráva předsedy (statutárního zástupce spolku) o činnosti výboru spolku za uplynulé období mezi členskými schůzemi (od 4. 7. 2015 do 12. 11. 2016) a o návrzích pro další období.
4.    Zpráva pokladníka spolku za období od 4. 7. 2015 do 12. 11. 2016.
5.    Zpráva místopředsedy spolku o stavu členské základny od 4. 7. 2015 do 12. 11. 2016.
6.    Zpráva poradce chovu za období od 4. 7. 2015 do 12. 11. 2016.
7.    Zpráva členky výboru o klubových výstavách pořádaných spolkem za období od 4. 7. 2016 do 12. 11. 2016 s výhledem pro rok 2017.
8.    Zpráva členky výboru o internetových stránkách klubu a tiskových zprávách za období od 4. 7. 2015 do 12. 11. 2016.
9.    Zpráva Kontrolní komise za období od 4. 7. 2015 do 12. 11. 2016.
10.  Diskuse.
11.  Schválení usnesení členské schůze.
12.  Ověření zápisu z členské schůze.
13.  Závěr.
 
Prosíme o co největší účast a také o včasný příchod. Schůze bude přístupná výhradně pro členy Spolku.
 Prezence bude zahájena od 12,30 hod.
 
Ve Mšených lázních dne 6. 12. 2016
Olga Dolejšová
Předseda J A P A N K L U B z.s.