Náš sponzor

eukanuba.png

Jste zde

Domů

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI SPOLKU J A P A N K L U B z. s.

IČO: 467 68 572, se sídlem Jabloňová 797/9, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Plzni, spisová značka L112
(dále jen jako „Spolek“)
 
Předseda Spolku, paní Olga Dolejšová, tímto v souladu se stanovami Spolku dle článku IV. – členská schůze svolává náhradní členskou schůzi Spolku, která se bude konat dne 27. 1.  2018 od 17:00 hod. v čínské restauraci DA FU HAO, Petržílkova ul., 2451/11 - Praha 13, Poliklinika "Lípa" - Nové Butovice , GPS: 50.0510250N, 14.3466183E, (http://www.dafuhao.cz), a to z důvodu neusnášeníschopnosti řádné členské schůze dne 2. 12. 2017, na které se sešlo 16 členů spolku.
 
 Členská schůze Spolku se svolává s následujícím programem
 
1.       Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze.
 
2.       Volba orgánů členské schůze.
 
3.       Schválení opatření ke klidnému průběhu členské schůze a voleb.
 
4.       Zpráva o vývoji situace ve Spolku.
 
5.       Zprávy funkcionářů Spolku.
 
6.       Zpráva Kontrolní komise Spolku.
 
7.       Schválení Stanov Spolku.
 
8.       Schválení Jednacího řádu Spolku.
 
9.       Volba kooptovaného člena výboru Spolku
 
10.    Volba členů Dozorčí rady.
 
11.    Diskuse.
 
12.    Schválení usnesení členské schůze.
 
13.    Ověření zápisu z členské schůze.
 
14.    Závěr.
 
Další informace k náhradní členské schůzi Spolku :
Po zkušenostech získaných na posledních členských schůzích 12.11.2016 a 18. 12 2016, je navrženo níže uvedené opatření ke klidnému průběhu členské schůze a voleb, o kterém bude dle programu členské schůze hlasováno.
 
Po dobu trvání členské schůze a v průběhu jednání nebudou tolerovány žádné projevy, které budou narušovat důstojný průběh členské schůze a voleb -  obstrukce, překřikování, veřejné znevažování a degradace lidské důstojnosti, posměšné jednání vůči ostatním členům spolku. Předsedající členské schůzi toho, kdo bude narušovat průběh členské schůze, napomene.
 
Při opětovném narušování jednání členské schůze předsedající členské schůze vyloučí  již  napomenutého člena z jednání členské schůze, a vyloučeného člena z jednání členské schůze vyzve, aby opustil jednací místnost.
 
V případě, kdy dojde k tomu, že člen vyloučený z jednání na členské schůzi odmítne jednací místnost opustit, má předsedající členské schůzi právo, po poradě s výborem Spolku J A P A N K L U B z.s. členskou schůzi rozpustit, a ta se bude konat znovu v náhradním termínu.
 
Součástí zápisu z členské schůze budou přílohou veškeré diskusní příspěvky podané v čitelné, písemné formě, ústní diskusní příspěvky budou zaznamenány v zápisu z členské schůze.
 
Schůze je přístupná pro členy Spolku s vyloučením veřejnosti, vyjma právního zástupce Spolku (AK Pelčáková - Koubová Praha). Hlasovací právo je výhradně pro člena Spolku s uhrazeným členským příspěvkem pro rok 2017 v souladu se Stanovami Spolku, čl. III. Povinnosti člena Spolku (výňatek)- hradit členské příspěvky ve stanovené výši vždy do 31. 12. kalendářního roku, uhrazením se rozumí připsání peněz na účet. 
 
Členský příspěvek musí být prokazatelně připsán na účet Spolku nejpozději do 31. 12. 2017
 
 
Prezence bude zahájena od 16,30 hod.
 Ve Mšených lázních dne  28. 12. 2017
Olga Dolejšová
Předseda J A P A N K L U B z.s.