Náš sponzor

eukanuba.png

Jste zde

Domů

Zápis z výborové schůze J A P A N K L U B z.s. ze dne 16. 12. 2016 konané v Ústí nad Labem

Přítomni: pp.Dolejšová, Rosenthalová, Jelínková
Omluvena telefonicky : p.Hohenbergerová
Hosté: pp. Petr Kučera a Jitka Kučerová
 
 
1.       Předsedkyně spolku p. Dolejšová přednesla přítomným členům výboru spolku J A P A N K L U B z.s. (dále jen JK z.s.) návrh na kooptaci za člena výboru p. Petra Kučeru dle článku IV. oddíl 3 Stanov spolku JK z.s.
Hlasování- pro přijetí za člena výboru : pp.Dolejšová, Rosenthalová, Jelínková
                    proti přijetí za člena výboru : 0
                    zdržel se hlasování : 0 
Pan Petr Kučera byl na základě hlasování přijat za člena výboru spolku JK z.s.. Výbor spolku byl doplněn do plného stavu členů výboru dle Stanov spolku v počtu 5 členů.
 
 
2.       Předsedkyně spolku p. Olga Dolejšová navrhla členům výboru návrh o nové volbě do funkcí ve výboru spolku hlasováním, který členové výboru jednohlasně přijali.
 
 
3.       Do funkce předsedy spolku byla navržena paní Olga Dolejšová
Hlasování- pro: pp.Jelínková, Kučera, Rosenthalová
                     proti: 0
                     zdržel se:  p.Dolejšová      
 P. Olga Dolejšová byla zvolena do funkce předsedy spolku JK z.s.  a funkci předsedy spolku přijala.
 
 
4.       Do funkce místopředsedy spolku byla navržena p. Světlana Rosenthalová.
Hlasování- pro: pp. Jelínková, Kučera, Dolejšová
                     proti: 0
                     zdržel se: Rosenthalová     
P. Světlana Rosenthalová byla zvolena do funkce místopředsedy spolku JK z.s.  a funkci přijala.
 
 
5.       Do funkce pokladníka spolku JK z.s. byla navržena p. Miroslava Hohenbergerová
Hlasování-  pro: pp. Jelínková, Kučera, Dolejšová, Rosenthalová
                     proti: 0
                     zdržel se : 0
P. Miroslava Hohenbergerová byla zvolena do funkce pokladníka spolku JK z.s.  Vzhledem k tomu, že p. Hohenbergerová byla nepřítomná na výborové schůzi, bude dodatečně požádána
zda se zvolením do funkce pokladníka spolku souhlasí či ne. V případě, že ano, bude s ní sepsána
dohoda o hmotné odpovědnosti za svěřenou finanční hotovost v pokladně spolku.
 
 
6.       Do funkce člena výboru pověřeným zajištěním klubových výstav v plném rozsahu byla navržena p. Jana Jelínková
Hlasování- pro:  pp.Kučera, Dolejšová, Rosenthalová
                     proti: 0
                     zdržel se: p. Jelínková
P. Jana Jelínková byla zvolena do funkce člena výboru pověřeným zajištěním klubových výstav v plném rozsahu JK z.s.  Paní Jana Jelínková funkci přijala. 
 
 
7.    Vzhledem k ekonomickému vzdělání a dlouholeté praxi v oboru vedení účetnictví vznesla  předsedkyně spolku p. Olga Dolejšová návrh , aby byl p. Petr Kučera zvolen do funkce člena výboru pověřeným vedením účetnictví spolku JK z.s.
Hlasování- pro:  pp.Jelínková, Dolejšová, Rosenthalová
                     proti: 0
                     zdržel se : p.Kučera
P. Petr Kučera   byl zvolen do funkce člena výboru pověřeným vedením účetnictví spolku JK z.s.    P.  Petr Kučera  funkci v plném rozsahu přijal. 
 
 
8.     P. Hohenbergerová nejpozději do 31. 12. 2016 na základě předávacího protokolu předá účetnictví spolku JK z.s. p. Kučerovi. Termín a místo předání si oba zúčastnění dohodnou mezi sebou, a to za přítomnosti dalšího člena výboru spolku JK z.s.
 
 
9.     P. Rosenthalová nejpozději do 31. 12. 2016 písemně vyzve p. Janu Váňovou k předání veškeré klubové agendy JK z.s. vztahující se k členské základně (přihlášky), originály zápisů z členských schůzí včetně prezenčních listin z členských schůzí. Předání se uskuteční na základě               předávacího protokolu sepsaným a podepsaným p. Rosenthálovou a p. Váňovou.  Veškerá dokumentace bude předána do 31. 12. 2016.
 
 
10.    Vzhledem k zaslanému oficiálnímu dopisu z ČMKU ohledně přesunu termínu pro MVP Praha (chráněný termín) jsme nuceni přesunout termín konání klubové výstavy na 25. 2. 2017. Místo konání  je nutné prověřit, případně zajistit náhradní prostory.  Delegaci k posuzování na jarní           výstavu dne 25. 2. 2017 přijala a potvrdila Mgr. Božena Ovesná.
 
 
11.    Předsedkyně p. Dolejšová oznámila výboru spolku, že dopisy pro p. Váňovou p. Pácala a sl. Maternovou byly vyzvednuty a doručenky se vrátily zpět na korespondenční adresu spolku JK z.s.
 
 
12.    Výbor JK z.s. vzal na vědomí písemné čestné prohlášení p. Vandy Kudrnové, které bude přiloženo na webové stránky k zápisu z výborové schůze ze dne 10. 11. 2016.
 
Zapsala dne 16. 12. 2016 Světlana Rosenthalová