Náš sponzor

eukanuba.png

Jste zde

Domů

Zpráva hlavního rozhodčího

ČMKU

                Výstavní komise

                Maškova 3, 182 53 Praha 8
                                                                                             

                Zpráva hlavního rozhodčího
 
Druh výstavy (nehodící se škrtněte):      Krajská   
 
Termín: 22. Července 2017             Místo : Martiněves
 
Počet přihlášených  psů : dle katalogu 305
 
Ředitel výstavy: Olga Dolejšová                 Hlavní rozhodčí: Miroslav Václavík
 
Hospitanti (uveďte jmenovitě včetně plemen): Lenka Fairaislová
 
 
Složení protestní  komise: Miroslav Václavík, Olga Dolejšová, Leoš Jančík
 
Podané protesty: žádný podán nebyl
 
Organizační zajištění výstavy: organizační stránka i administrativní na velmi dobré úrovni. Travnatá výborně posečená a připravená plocha, prostorné kruhy s přístřeškem, výborný personál v kruzích, pitná voda k dispozici, občerstvení pro vystavovatele i rozhodčí zajištěno.
Porady se zúčastnili všichni rozhodčí i hospitantka.
 
Celkové hodnocení výstavy: příjemně strávený den ve výborné atmosféře kynologů. I výstavy na hřišti mají své kouzlo, pokud jsou dobře zvládnuté a ta v Martiněvsi toho je příkladem. Při závěrečných soutěžích trochu sprchlo, ale na dobré atmosféře to nebylo znát. Pořadatelé předávali vítězům mnoho pěkných cen a vkusných pohárů.
 
Dne 22. 7. 2017 Martiněves                                                           Miroslav Václavík

                                                                                              podpis

 
Poznámka:
Vyplněný formulář zašlete poštou nebo e-mailem ( fialova@cmku.cz)  ČMKU. Protestní komise musí být (viz Výstavní řád ˇCMKU) tvořena ředitelem výstavy, hlavním rozhodčím + jedním
z rozhodčích. Pokud byl na výstavě protest, musí být přílohou této zprávy zápis o tom, kdo a z jakých důvodů protest podal a rozhodnutí protestní komise.
 
Zpráva se podává z mezinárodních, národních, krajských a oblastních výstav a to nejpozději do 14-ti dnů po skončení výstavy.
 
 
Postup při poranění člověka psem
Zákon 166/99 Sb. o veterinární péči, § 4 Povinnosti chovatelů, bod (1) pís h) upravuje postup při poranění člověka zvířetem a doslova říká, že je chovatel povinen zajistit, aby bylo neprodleně a v rozsahu nezbytně nutném pro vyloučení podezření z onemocnění vzteklinou veterinárně vyšetřeno zvíře, které poranilo člověka nebo s ním přišlo do přímého kontaktu způsobem nebo za okolností, které mohou vyvolávat podezření z onemocnění touto nákazou.
Dojde-li k poranění na výstavě je třeba:
1)      Zapsat jméno, adresu, telefon a případně email majitele psa
2)      Poskytnout poraněnému první pomoc ošetřením rány. Poraněný musí neodkladně navštívit lékaře.
3)      Zapsat jméno, adresu, telefon a případně email poraněného člověka
4)      Pořídit o poranění zápis, který podepíše majitel psa, poraněná osoba (je-li toho schopna), ředitel výstavy a hlavní rozhodčí. Do zápisu se uvedou nacionále zúčastněných a plemeno a jméno psa a datum jeho vakcinace proti vzteklině včetně data, do kterého je platná. Zápis musí být vyhotoven v trojím provedení. Originál obdrží poraněná osoba, kopii majitel psa a jedna kopie zůstává pořadateli výstavy
5)      Spojit se s veterinárním lékařem, který vykonává na výstavě veterinární dozor. Veterinární lékař sepíše s majitelem psa protokol o vyšetření na vzteklinu a vystaví doklad pro poraněnou osobu, ve kterém uvede, výsledek vyšetření na vzteklinu a zjištění zda pes byl očkován proti vzteklině.
6)      Pokud není na výstavě veterinář k dispozici upozornit majitele psa na povinnost vyplývající z Veterinárního zákona s tím, že je povinen si vyžádat vyšetření u svého ošetřujícího lékaře a doklad, který o tom veterinář vystaví, bezodkladně předat poraněné osobě. 
7)      Platná vakcinace proti vzteklině neruší povinnost nechat vyšetřit psa.
8)      Informace o poranění člověka v průběhu výstavy musí být součástí zprávy hlavního rozhodčího.
9)      Formulář protokolu o vyšetření by měl mít veterinární lékař. V případě potřeby je k dispozici na stránkách Státní veterinární správy (www.svscr.cz)